ALGEMENE VOORWAARDE

(Vervolledigd met deze vermeld in onze prijsaanbieding)

1. Algemeen

 

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, houdt elke bestelling de aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de klant in. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de klant verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.

 

2. Totstandkoming

 

2.1.    Onze offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende een periode van vijftien (15) kalenderdagen vanaf de datum waarop zij werden opgesteld. De overeenkomst komt pas tot stand wanneer de koper vóór het verstrijken van de geldigheidstermijn schriftelijk bericht geeft het aanbod te aanvaarden of door de ondertekening van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst of door de levering en facturatie van de goederen. De overeenkomst wordt geacht te zijn tot stand gekomen in Moorslede

 

2.1     Alle koop- en verkoopcontracten worden door de verkoper gesloten onder de opschortende voorwaarde dat uit de door hem ingewonnen informaties zou blijken dat de koper voldoende kredietwaardig zou zijn.

 

2.3.    De NV SPANBO behoudt zich het recht voor te allen tijde – zelfs mocht hij gedeeltelijk of volledig een bestelling hebben uitgevoerd – van de koper een betalingsgarantie te eisen of in geval hij dit niet kan bekomen, andere maatregelen te treffen die hij in zijn belang nuttig acht. De aanvaarding van wissels of enige andere betalingswijze brengt geen schuldvernieuwing mee en geeft geen aanleiding tot wijziging van de clausules van deze overeenkomst.

 

3. Betaling

 

3.1.    Alle betalingen geschieden in Euro. Alle kosten van betaling zijn ten laste van de klant.

 

3.2.    De NV SPANBO behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de overeengekomen prijs te verhogen indien één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden.

           De prijzen van de offertes zullen herzien worden volgens de prijsaanpassingsclausule hierna vermeld:

           P         =     PO (O,40i/l + 0,40 s/S + 0,20)

           P         =     de te factureren prijs

           PO      =     prijs van de offerte

           i          =     index van de materialen op de datum van de factuur

           l          =     index van de materialen op de datum van de offerte

           s         =     index van de lonen op datum van de factuur

           S         =     index van de lonen op datum van de offerte

 

3.3.    De betalingen geschieden netto contant, of volgens de in de offerte gespecifieerde voorwaarden.

 

3.4.    De facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de NV SPANBO en uiterlijk op de vervaldag vermeld op de factuur. Elk protest tegen onze facturen dient te gebeuren per aangetekend schrijven, binnen de 8 dagen na factuurdatum. Protest van de factuur schorst de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.

 

3.5.    Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd ten belope van 1% per maand op het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag (met een minimum van 125 euro), onverminderd het recht van de NV SPANBO om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hoger werkelijk geleden schade. Alle invorderingskosten zijn ten laste van de klant.

 

3.6.    Indien de koper de beschikbare goederen niet in ontvangst neemt op het ogenblik dat zij ter beschikking werden gesteld door de verkoper mag hij niettemin de vervaldag die normaal werd vastgelegd voor de betalingen aan de levering verbonden niet uitstellen.

 

3.7.    Bijkomend zullen stockagekosten in rekening worden gebracht. Deze stockagekosten bedragen minstens 0.5 promille van de verkoopwaarde van de goederen per kalenderdag. De verkoper verzekert geen enkel risico op deze goederen. Het risico rust bij de koper.

 

4. Levering

 

4.1.    De uitvoerings- en leveringstermijnen zijn indicatief en vangen slechts aan bij ontvangst van een regelmatige en volledige bestelling en mits strikte naleving van de bedongen betalingsvoorwaarden. Eventuele overschrijding van de leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van de NV SPANBO, tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige vorm van schadevergoeding. Zij worden in ieder geval verlengd ingeval van laattijdige toezending van documenten en inlichtingen noodzakelijk voor de goede afhandeling van de uitvoering, zelfs indien deze vertraging niet aan de klant te wijten is.Eventuele uitvoeringswijzigingen hebben een verlenging van de termijnen en eventueel een prijsaanpassing tot gevolg.

 

4.2.    Voor leveren en plaatsen moet zowel werf als binnenkant van het gebouw goed toegankelijk zijn voor een montagekraan op rupskettingen en vrachtwagen-oplegger. Eventuele beschadigingen aan toegangsweg en werkvloer vallen niet ten onze laste.

 

4.3.    Het in ontvangst nemen van de goederen en/of werken staat gelijk met de definitieve aanvaarding ervan.

 

5. Aansprakelijkheid en overmacht

 

5.1.    De NV SPANBO (met inbedrip van haar aangestelden, vertegenwoordigers en /of werknemers) is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van haar contractuele verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar fraude, bedrog of opzettelijke of zware fout. Voor overige fouten is de NV SPANBO niet aansprakelijk. Ingeval de NV SPANBO aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de NV SPANBO steeds beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De NV SPANBO is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. Enkel de klant is verantwoordelijk voor het gebruik dat hij van de goederen maakt.

 

5.2.    Alle gevallen van overmacht geven aan onze vennootschap het recht tot hetzij volledige of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst, hetzij uitstel van de uitvoering van de overeenkomst, zonder dat onze vennootschap tot betaling van enige vergoeding aan de klant is gehouden.

 

6. Eigendomsvoorbehoud

 

Zolang de geleverde goederen niet volledig zijn betaald, blijven zij eigendom van de NV SPANBO. De eigendomsoverdracht (goederen, berekeningen, plannen, …) wordt zodoende uitgesteld tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs. Het risico gaat echter over op de koper van bij de contractsluiting.

 

7. Gebreken

 

Klachten over zichtbare gebreken dienen op straffe van verval van vorderingsrecht onverwijld en uiterlijk drie dagen na de levering per aangetekende brief te worden gemeld.

Eventuele klachten aangaande verborgen gebreken zijn beperkt tot gebreken die zich manifesteren binnen één jaar na factuurdatum, en dienen op straffe van verval van vorderingsrecht, onmiddellijk en uiterlijk binnen de 8 dagen na de ontdekking van het gebrek, per aangetekend schrijven door de klant aan de NV SPANBO te worden gemeld. Deze melding dient een gedetailleerde beschrijving van het gebrek te bevatten. Iedere aanspraak wegens verborgen gebreken lastens de NV SPANBO vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van één jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd door de klant werden ontdekt.

Klachten wegens gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.

 

8. Annulering

 

De klant zal, in geval van annulering van de bestelling door de klant, ten titel van forfaitaire schadevergoeding, een bedrag gelijk aan 25% van de van de overeengekomen prijs verschuldigd zijn, behoudens het recht van de NV SPANBO om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Indien de goederen op maat worden gemaakt en bijgevolg slechts waarde hebben indien zij worden gebruikt waarvoor zij zijn bestemd, is enige annulering uitgesloten behoudens akkoord van de NV SPANBO en mits betaling door de klant van de volledige prijs van de goederen.

 

9. Ontbinding

 

De NV SPANBO heeft het recht om de overeenkomst met de klant ten allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste zeven (7) kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; (ii) bij staking van betaling of de aanvraag van een faillissement door de klant; of  (iii) indien de NV SPANBO gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de klant zijn verplichtingen jegens de NV SPANBO wel zal nakomen. In geval van ontbinding behoudt de NV SPANBO zich tevens het recht voor om de geleverde goederen terug te nemen, om een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de prijs met een minimum van 250 euro te vorderen, onverminderd het recht van de NV SPANBO om de betaling te vorderen van hogere werkelijk geleden schade en worden alle vorderingen van de NV SPANBO op de klant onmiddellijk opvorderbaar.

 

10. Kwaliteit en waarborg

 

Het gelamelleerd hout wordt vervaardigd volgens onze Technische Goedkeuring (ATG). Het kruisgelaagd hout en Kielsteg wordt geproduceerd volgens de ATG en/of CE markering en/of lokale bouwtechnische goedkeuring van de desbetreffende producent. Het betreft steeds een industrieel bouwproduct, geschaafd maar niet geschuurd en niet bedoeld als schrijnwerk of decoratief element. Niettegenstaande onze voortdurende zorg voor kwaliteit kunnen kleurverschillen, oppervlakteruwheid en andere plaatselijke onvolmaaktheden voorkomen. Gelamelleerd hout reageert steeds op schommelingen in de klimaatomstandigheden. Krimp en zwel zijn eigen aan een houten product. Derhalve kunnen barsten ontstaan, zowel in het hout als in de lijmnaden. Dit verschijnsel is volkomen normaal en heeft geen invloed op de  sterkte-eigenschappen. Gelamelleerd hout – zelfs indien vervaardigd in duurzame of verduurzaamde houtsoort – en die geplaatst wordt in, en/of onderhevig aan, buitenklimaat, zal nog gevoeliger zijn voor eerder genoemd verschijnsel en dient derhalve door de koper steeds doeltreffend en permanent te worden beschermd. Voornoemde verschijnsels kunnen in geen geval worden ingeroepen als zichtbaar en/of verborgen gebrek.

 

11. Varia

 

Alle intellectuele eigendomsrechten m.b.t. tekeningen, berekeningen, plannen en beschrijvingen door de NV SPANBO uitgevoerd voor rekening van de klant en aan de klant overhandigt, blijven eigendom van de NV SPANBO.

 

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 

De overeenkomst wordt door het Belgische recht beheerst. In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Ieper bevoegd.